Literatura k mediální výchově

 • BARTOŠEK, J., DAŇKOVÁ, H. Žurnalistika a škola – příručka pro učitele mediální výchovy. Frýdek-Místek: Ing. Václav Daněk, 2008. ISBN 978-80-254-3020-0.
 • BLACK, S. Nejúčinnější propagace: Public Relations. Praha: Grada Publishing, 1994. ISBN 80-7169-106-2.
 • BAUER, W. M. Tyranie blahobytu. 1. vyd. Praha: Volvox globator, 1997. 120 s. ISBN 80-7207-033-9.
 • BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 296 s. ISBN 80-204-1195-X.
 • BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. ISBN 80-85850-11-7.
 • BREČKA, Samuel. Mediálna výchova. Bratislava: Národne centrum mediálnej komunikácie,1999. 52 s. ISBN neuvedeno.
 • BUCKINGHAM, David. Media education. Literacy, learning and contemporary culture.Cambridge: Polity press, 2003. 219 s. ISBN 0-7456-2830-3.
 • BURTON, G; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. 1.vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 80-85947-67-6.
 • CLOW, K. E., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-1769-9.
 • CHMEL, Z. Propagace, public relations, media. Brno: Vydavatelství Ante, 1997. ISBN 80-902404-2-9.
 • ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J.: Jazyk, média, politika., Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1034-3.
 • ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. 206 s. ISBN 80-902614-1-8.
 • DAHLKE, R. Čím onemocněl svět. 1.vyd. Praha: IKAR, 2004. 272 s. ISBN 80-249-0380-6.
 • De FLEUR, M. L.; BALLOVÁ - ROKEACHOVÁ, S. J. Teorie masové komunikace. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1996. 364 s. ISBN 80-7184-09-8.
 • DIEŠKOVÁ, Viera. Základy sociálnej pedagogiky. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 98 s. ISBN 80-89185-08-8.
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
 • HAIG, M. Království značky. Praha: Ekopress, s.r.o, 2006. ISBN 80-86929-09-4.
 • HIEBERT, Ray, REUSS, Carol. Impact of mass media. Current issues. New York: Longman, 1985. 515 s. ISBN 0582285550.
 • IOWIECKI, M., ŽANTOVSKÝ, P. Manipulace v médiích. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2008. 120 s. ISBN 978-80-86723-50-1.
 • KERLINGER, Fred. Základy výzkumu chování. Praha: Academia, 1972. 705 s. ISBN neuvedeno.
 • KOBLEWSKA, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1969. 201 s. ISBN 67-150-69.
 • KROUŽELOVÁ, D. a kol. Příručka mediální výchovy. 1. vyd. Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010. 141 s. ISBN neuvedeno.
 • KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X.
 • JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 208 s. ISBN 80-7178- 697-7.
 • KLOSKOWSKA, A. Masová kultura. Kritika a obhajoba. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1967. ISBN neuvedeno.
 • KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X.
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. 1.vyd. Praha: Odeon, 1991. 352 s. ISBN 80-207-0296-2.
 • McNAIR, B. Sociologie žurnalistiky. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-840-6.
 • McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Portál, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5.
 • MEYROWITZ, J. Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2006. 344 s. ISBN 80-246-0905-3.
 • MIČIENKA, M; JIRÁK, J. Základy mediální výchovy. 1.vyd. Praha: Portál, 2007.296 s.ISBN 978-80-7367-315-4.
 • MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace. 1.vyd. Praha: VŠ JAK, 2004. 46 s. ISBN neuvedeno.
 • MUSIL, J. Komunikace v informační společnosti. Praha: UJAK, 2007. 144 s. ISBN 80-978-86723-39-6.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 1999. 288 s. ISBN 80-200-0690-7.
 • NOVÁČEK, P. Stav světa na přelomu tisíciletí. 1.vyd. Prostějov: Geoda, 2002. 224 s. ISBN 80-903084-0-6.
 • OSVALDOVÁ, B. Zpravodajství v médiích. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2001. 156 s. ISBN 80-246-0248-2.
 • POSPÍŠIL, J.; Závodná, S. J. Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. 88 s. ISBN 978-80-7402-022-3.
 • POSPÍŠIL, P. Efektivní public relations a media relations. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-823-6.
 • SCHWALBE, H. Praktická reklama. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-112-7.
 • STRACHOTA, K., VALŮCH, J. Být v obraze - mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředkůPraha: Člověk v tísni, o. p. s., 2007. ISBN 978-80-86961-35-4.
 • SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
 • POTTER, J. Media Literacy. California: Sage Publications Inc., 2005. 467 s. ISBN 1-4129-0989-9.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2002. 481s.ISBN 80-7178-631-4.
 • PRŮCHA, J. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-621-7.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2.
 • RABUŠICOVÁ, M. Gramotnost: Staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 199 s. ISBN 80-86251-14-4.
 • RAMONET, I. Tyranie médií. 1.vyd. Praha: MF, 2003. 232 s. ISBN 80-204-1037-6.
 • REIFOVÁ, I. aj. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7.
 • RUSS-MOHL, S.; BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. 316 s. ISBN 80-247-0158-8.
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. 272 s. ISBN 80-85931-48-6.
 • ŘÍČAN, P; PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku. Jak vést děti k rozumnému využívání médií. 1.vyd. Praha: Portál, 1995. 64 s. ISBN 80-7178-084-7.
 • SAK, P. Proměny české mládeže. 1. vyd. Praha: Petrklíč, 2000. 292 s. ISBN 80-7229-042-8.
 • SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0.
 • SAK, P.; SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce. 1.vyd. Praha: Svoboda servis, 2004. 240 s. ISBN 80-86320-33-2.
 • SEKOT, A. Sociologie v kostce. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 144 s. ISBN 80-7315-021-2.
 • SCHULZ, W. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2004. ISBN 80-246-0827-8.
 • SMITH, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-252-1.
 • STERN, J. Média, psychoanalýza a jiné perverze. 1.vyd. Praha: Malvern, 2006. 224 s. ISBN 80-86702-13-8.
 • STŘELEC, S. Význam rodinného prostředí pro rozvoj osobnosti. In Kapitoly z rodinné výchovy. Praha: Fortuna, 1992, s. 85-91. ISBN 80-85298-84-8.
 • ŠÁLEK, M.; FEŘTEK, T. Novináři nejsou zlí. 1.vyd. Praha: VIA, 2001. 96 s. ISBN neuvedeno.
 • ŠTROBLOVÁ, S. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-73-0.
 • VERNER, P. Mediální výchova. Průřezové téma. 1.vyd. Úvaly: ALBRA, 2007. 108s. ISBN 978-80-7361-042-5
 • VERNER, P. Vývojové trendy v českých médiích. Praha, Univerzita J. A. Komenského, 2007. ISBN neuvedeno.
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama – jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. ISBN 80-247-2001-9.
 • ZELENKA, M. a kol. Manuál mediálního konzultanta. Praha: Hermes, 2007. ISBN 80-903852-1-4.

 

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo