Fotosoutěž "Očima studentů gymnázií"

Známe nejlepší fotoreportéry z gymnázií v Pardubickém kraji!

 

Průběh soutěže:

 • 15. května ukončen sběr soutěžních příspěvků. Sešlo se jich celkem 23, z toho 6 v kategorii č. 1 Žijí mezi námi a 17 v kategorii č. 2 Životní prostředí ve městě a na venkově.
 • 25. května jednání odborné soutěžní poroty – vybráni vítězové.
 • 10. června o půlnoci ukončení studentského online hlasování – určení vítěze.
 • 15. června slavnostní předání cen v sále Rady Pardubického kraje a exkurze do Pardubického deníku a Českého rozhlasu Pardubice. 

 

Soutěžní práce

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 23 soutěžních prací od studentů gymnázií z Pardubického kraje.

Přihlášeným příspěvkům byla přidělena evidenční čísla podle toho, jak byly registrovány do soutěže.

Přehled vítězů pod záložkou VÝSLEDKY .

 • Každé PDF obsahuje min. 1 fotografii a 1 stránku textu.
 • Kvalita fotografií mohla být snížena jejich skenováním.
 • Odborná porota posuzovala reálnou kvalitu dle zaslaného příspěvku.

 

 

Plakát

Fotosoutěž

Organizační řád a propozice

Povaha a cíl soutěže

 • Krajská mediální soutěž „Očima studentů gymnázií“ (dále jen „soutěž“) je jednou z aktivit projektu č. CZ.1.07/1.1.03/02.0034 s názvem Mediální výchova na gymnáziích. Primárním cílem soutěže je aktivizace cílové skupiny studentů gymnázií, zvýšení jejího zájmu o mediální, multikulturní a environmentální výchovu. Sekundárním cílem je podpora rozvoje tvůrčích schopností cílové skupiny a pozitivní medializace gymnázií (webové stránky školy, prostory školy, regionální média) v souvislosti s účastí v soutěži.
 • Soutěž umožní přiblížit studentům některé specifické problémy regionu. Přispěje k prohloubení vztahu ke svému nejbližšímu okolí a k eliminaci lhostejného postoje k  místním a regionálním problémům, souvisejícím s problematikou životního prostředí, sociálně-patologických jevů a multikulturní tolerance. 
 • Účast v soutěži rozšíří praktické i teoretické znalosti soutěžících v oblasti mediální, multikulturní a environmentální výchovy, podpoří tvořivé myšlení a schopnost zdokumentovat specifické problémy regionu, a to nejen v rámci školního vyučování, ale rovněž v rámci volnočasových a soukromých aktivit.
 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti čtyřletých a víceletých gymnázií se sídlem školy v Pardubickém kraji. Soutěží jednotlivci, účast v soutěži je dobrovolná.

Organizace soutěže

 • Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Koalice nevládek Pardubicka, o. s., se sídlem Komenského 432, 530 03 Pardubice (dále jen „organizátor“). Organizátor celkový průběh soutěže garantuje a zajišťuje.
 • Záštitu nad soutěží převzala Ing. Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za oblast školství, kultury a památkové péče.
 • Organizace soutěže, její pravidla a průběh budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.mediasetbox.cz. Všechna gymnázia v Pardubickém kraji budou o soutěži informována písemně a prostřednictvím oficiálních e-mail kontaktů škol.
 • V případě změn termínů, místa konání, apod., zajistí organizátor informovanost na webových stránkách www.mediasetbox.cz.
 • Do soutěže se přihlašují jednotliví studenti gymnázií zasláním soutěžní práce na adresu: Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice nebo osobním předáním soutěžní práce v obálce označené adresou organizátora. V obou případech doručení (osobně/písemně) je nezbytné na obálce vyznačit slovo „SOUTĚŽ“. Dále je třeba uvést jméno a příjmení pověřeného pedagoga, název práce, jméno, příjmení a věk autora, adresu školy, e-mail a telefonický kontakt (k tomu lze využít vzorový formulář umístěný na www.mediasetbox.cz). Pravdivost těchto údajů bude stvrzena podpisem studenta a pověřeného pedagoga.
 • Koalice nevládek Pardubicka (organizátor) je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, chránit soukromí účastníků soutěže. Sbírané osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely projektu Mediální výchova na gymnáziích, který se řídí pokyny vydanými MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to nejdéle do roku 2025. Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen třetí osobě pověřené poskytovatelem podpory (např. Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad) nebo po domluvě s účastníkem (např. prezentace vítězů soutěže na webu). Účastníci mají právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 • Pověřený pedagog gymnázia zkontroluje vyplněné přihlašovací údaje soutěžní práce před jejím odesláním. V průběhu soutěže umožní soutěžícím přístup na internet k získání informací k soutěži.
 • Soutěžícími zpracované téma nejeví prvky šikany, rasové, náboženské či jiné diskriminace a neobsahuje hanlivé a mládeži nepřístupné příspěvky. Soutěžní práce může být odeslána do soutěže a oficiálně do ní zařazena po kontrole práce pověřeným pedagogem školy.
 • Organizátor jmenuje soutěžní porotu z odborníků působících v mediální oblasti. Soutěžní porotu tvoří předseda a minimálně čtyři členové poroty. Soutěžní porota posuzuje soutěžní práce v obou kategoriích soutěže ve stejném složení a kompetencích. V případě nerozhodnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Předsedu a další členy poroty může organizátor odvolat.
 • Pořadí soutěžících bude určeno podle součtu bodových hodnocení v jednotlivých kategoriích soutěže. Porota rozhoduje o námitkách proti průběhu soutěže i o odvolání proti dosaženým výsledkům. Její rozhodnutí je konečné.
 • Harmonogram soutěže:
1. Vyhlášení soutěže 15. března 2011
2. Uzávěrka pro příjem soutěžních prací 15. května 2011
(osobní předání do 16 hod.) 
3. Zasedání soutěžní poroty   25. května 2011 
4. Studentské hlasování 20. května do 10. června
5. Slavnostní vyhlášení soutěže, předání cen vítězům   15. června 2011  

Soutěžní kategorie a ceny v soutěži

 • V soutěži jsou vyhlášeny dvě tematické soutěžní kategorie, podporující výuku mediální, multikulturní a environmentální výchovy u studentů gymnázií. Soutěžící může podat soutěžní práci jen v jedné ze soutěžních kategorií.
 • Kategorie č. 1: ŽIJÍ MEZI NÁMI (zachycení života menšinové společnosti, imigrantů, sociálně vyloučených spoluobčanů). Soutěžní práci tvoří fotoreportáž (fotografie + doprovodný text ve formě krátké reportáže), tj. fotografie (případně soubor max. 3 fotografií) o rozměru min. 15 x 21 cm a reportáž o min. 1 normostraně textu (max. 3 strany.
 • Kategorie č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ A NA VENKOVĚ (zeleň a parky v městských centrech a na venkově, venčení domácích mazlíčků, cigaretové nedopalky na zastávkách apod.) Soutěžní práci tvoří fotoreportáž (fotografie + doprovodný text ve formě krátké reportáže), tj. fotografie (případně soubor max. 3 fotografií) o rozměru min. 15 x 21 cm a reportáž o min. 1 normostraně textu (max. 3 strany).
 • Vítěz každé tematické kategorie obdrží věcný dar (digitální fotoaparát nebo iPod nano). Výběr daru bude konzultován s vítězem každé kategorie. Dále vítěz získá diplom s vyznačeným umístěním v soutěži, účast na odborné exkurzi v regionálních médiích, účastní se slavnostního předání cen za přítomnosti zástupců Pardubického kraje a médií. Soutěžící umístění na druhém a třetím místě v každé kategorii získají diplom s vyznačeným umístěním v soutěži a věcné dary související s tématem médií.
 • V rámci soutěže bude v období od 20. 5. - 10. 6. 2011 probíhat studentské hlasování na webu www.mediasetbox.cz. Vítěz studentského hlasování obdrží věcný dar související s tématem médií.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.mediasetbox.cz  nejpozději do pěti pracovních dnů po ukončení hodnocení soutěžní poroty. Vítězové soutěže budou vyrozuměni písemně ve stejné lhůtě.

Závěrečná ustanovení

 • Soutěž propaguje zejména organizátor soutěže. K propagaci soutěže využívá propagační tiskoviny – letáky a plakáty, které distribuuje přímo k cílové skupině gymnázií v Pardubickém kraji. K propagaci soutěže spolupracuje s regionálními a místními médii. Gymnázia mohou k propagaci soutěže využívat školní média, prostory školy, webové stránky školy. Pověřený pedagog gymnázia zprostředkovává studentům informace k soutěži.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků po dobu dopravy na slavnostní vyhlášení soutěže a v průběhu soutěže se řídí § 7 vyhlášky č. 55 / 2005 Sb.
 • Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení soutěže.

 

Hlavní kontaktní osoba:

Mgr. Dana Krouželová, Koalice nevládek Pardubicka, o. s.,

kancelář: Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice.

M:   +420 774 412 710

E:  

Výsledky

Známe vítěze fotosoutěže!

Kategorie č. 1 Žijí mezi námi

1. místo práce č. 1 Jakub Korbel, gymnázium Jevíčko

2. místo práce č. 9 Tomáš Hartman, gymnázium Svitavy

3. místo práce č. 10 Jana Kovářová, gymnázium Svitavy

zvláštní cena poroty „za výjimečné technické provedení fotografií“ pro práci č. 9 Tomáše Hartmana, gymnázium Svitavy

 

Kategorie č. 2 Životní prostředí ve městě a na venkově

1. místo práce č. 23 Tereza Plšková, gymnázium Polička

2. místo práce č. 6 Petra Šotolová, gymnázium Polička

3. místo práce č. 22 Tereza Šauerová, gymnázium Polička

zvláštní cena poroty „za originalitu“ pro práci č. 15 Kristýny Cihlářové, gymnázium Polička

 

Vítěz studentského online hlasování

1. místo práce č. 1 Jakub Korbel, gymnázium Jevíčko

 

Fotoreportáž ze slavnostního ocenění vítězů

15. června 2011 proběhlo v Pardubicích za přítomnosti radní Pardubického kraje Jany Pernicové a senátorky a předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Miluše Horské, slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže „Očima studentů gymnázií“ a ocenění vítězů. Kromě věcných cen připravili realizátoři soutěže pro úspěšné studenty exkurzi do regionálních médií.

Všem oceněným gratulujeme!!

Hledání

rozšířené hledání »

Fotosoutěž

Evropský sociální fond v ČR - logo Evropská unie - logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - logo Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo Koalice nevládek Pardubicka, o.s. - logo